flickr-29284665831.jpg #abergavennymarket flea market day.ThumbnailsSunny day in #Abergavenny #Wales #Crmyu